Adaptacja pomieszczeń II piętra
i części parteru budynku nr3 GUMed
przy ul. Dębinki 7 w Gdańsku na potrzeby
Kliniki Neurologii Rozwojowej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

Celem nadrzędnym projektu jest dostosowanie warunków lokalnych Kliniki Neurologii Rozwojowej do wymogów prawa (wymogi UE, Sanepid, p.poż), a także centralizacja wszystkich klinik pediatrycznych w jednym kompleksie budynków. Planowane przeniesienie Kliniki Neurologii z bydynku nr 15 do budynku nr 3 pozwoliłoby na scalenie wszystkich jednostek pediatrycznych UCK w jeden zespół powiązany funkcjonalnie i przestrzennie (budynki nr 2, 3 i 12 połączone łącznikami)

Obecna loklaizacja Kliniki Neurologii Rozwojowej na parterze budynku nr 15, (wybudowanym około roku 1910), jest niekorzystna nie tylko z uwagi na oddalenie od pozostałych jednostek dedykowanych Pediatrii, co powoduje konieczność przechodzenia z dziećmi na Interdyscyplinarne badania w innych Klinikach, ale również z uwagi na zły stan techniczny pomieszczeń, znaczne wyeksploatowanie instalacji oraz niekorzystny układ przestrzenny pomieszczeń.

Sale dla dzieci są małe i nieustawne, brak miejsca na wydzielenie3 dodatkowych łazienek dla pacjentów, w izolatce brak miejsca na wymaganą łazienek, brak miejsca na wymagane pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz socjalne dla rodziców lub opiekunów dzieci.

Obecna lokalizacja kliniki wymusza transport chorych karetką na badania RTG czy TK, co naraża dzieci na możliwość powikłań, infekcji a także na niepotrzebny stres. Mimo złego stanu infrastruktury Klinika jest kierowana w sposób efektywny, jednak zły stan techniczny pomieszczeń w obecnej lokalizacji w ponad 100-tu letnim budynku powoduje konieczność wykonywania licznych napraw oraz usuwania skutków awarii, co podnosi koszty eksploatacyjne.