Dyrektor Naczelny

Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Dębinki 7

na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(jt. Dz. U. z 2015 poz. 618 z późn. zm.)

ogłasza konkurs dla lekarzy i pielęgniarek wykonujących działalność leczniczą, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt. 1a i pkt. 2a ww. ustawy, na:

  1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii w systemie całodobowego zabezpieczenia opieki pielęgniarskiej w ramach świadczeń szpitalnychna rzecz pacjentów Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego.

Postępowanie nr 36/2016

  1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w systemie całodobowego zabezpieczenia opieki pielęgniarskiej w ramach świadczeń szpitalnychna rzecz pacjentów Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego.

Postępowanie nr 37/2016

  1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w systemie całodobowego zabezpieczenia opieki pielęgniarskiej w ramach świadczeń szpitalnychna rzecz pacjentów Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego.

Postępowanie nr 38/2016

  1. Udzielanie specjalistycznej obsługi technicznej w zakresie badań elektroradiologicznych w systemie całodobowego zabezpieczenia na rzecz pacjentów Zakładu Radiologii .

Postępowanie nr 39/2016

  1. Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych, medycyny ratunkowej w systemie całodobowego zabezpieczenia opieki medycznej w ramach świadczeń szpitalnych na rzecz pacjentów Klinicznego Oddziału Ratunkowego.

Postępowanie nr 40/2016

  1. Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii w systemie całodobowego zabezpieczenia opieki medycznej w ramach świadczeń szpitalnych oraz pełnienia dyżurów medycznych na rzecz pacjentów Zakładu Radiologii.

Postępowanie nr 41/2016

Zaprasza się do składania ofert na obowiązującym formularzu, który znajduje się w Dziale Kadr
w pokoju 301.

Umowy zostaną zawarte od maja 2016 roku na co najmniej 3 miesiące.

Oferenci składający oferty na wykonywanie świadczeń zdrowotnych winni spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Oferty należy przesyłać pocztą lub składać osobiście w siedzibie Udzielającego zamówienia w pokoju 301 do dnia 15.04.2016 roku do godz.14:35 w zamkniętej opisanej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem i telefonem wraz z oznaczeniem „Konkurs………………………………………………”.

W przypadku przesyłania oferty drogą pocztową liczy się data wpływu do UCK.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Udzielającego Zamówienia w Dziale Kadr w pokoju nr 301 w

dniu 16.04.2016 roku o godz. 10:00.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 16.04.2016 roku w siedzibie Udzielającego Zamówienia w pokoju nr 301.

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo (bez podania przyczyny) do odwołania konkursu ofert, przedłużenia terminu składania ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Formularz ofertowy i wzór umowy oraz szczegółowe informacje o warunkach konkursu udzielają Anna Skorupko, Krzysztof Skok w siedzibie Udzielającego zamówienia, budynek nr 9, Dział Kadr - pokój nr 301, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-14.35, tel. 58 349 29 69.

 

Prosimy o dołączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne z siedzibą w Gdańsku ul. Dębinki 7 na potrzeby postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 28.08.1997 (Dz. U. z 2014 r., Poz. 1182, ze zm.)”