Zaburzeń Rytmu Serca

Profil działalności Poradni:

 • nieinwazyjna diagnostyka zaburzeń rytmu serca oraz omdleń nieznanego pochodzenia
 • kwalifikacja chorych do implantacji układów stymulujących serce oraz kardiowerterów-defibrylatorów serca
 • poszpitalna opieka nad chorymi z implantowanym układem stymulującym serce oraz kardiowrterem defibrylatorem serca, implantacje kardiowerterów-defibrylatorów serca
 • kwalifikacja chorych do ablacji substratu arytmii prądem wysokiej częstotliwości (w tym arytmii komorowych) oraz poszpitalna opieka nad takimi chorymi
 • kwalifikacja chorych z ciężką niewydolnością serca oraz poszpitalna opieka nad nimi
 • diagnostyka i terapia chorób leżących u podłoża arytmii serca

Schorzenia, w prowadzeniu których specjalizuje się Poradnia:

 • zaburzenia rytmu serca (tachyarytmie, bradyarytmie)
 • omdlenia niejasnego pochodzenia
 • niewydolność serca w krańcowej fazie (kwalifikująca się do leczenia za pomocą stymulacji recynchronrafia)

W zakres działań Poradni wchodzą:

Poradnia stanowi integralną część II Kliniki Chorób Serca Akademickiego Centrum Klinicznego - Szpitala Akademii Medycznej w Gdańsku, umożliwiając dokonywanie kompleksowej wysokospecjalistycznej opieki nad pacjentami z zaburzeniami rytmu serca, w tym z implantowanymi rozrusznikami serca oraz kardiowerterami-defibrylatorami

 • Pacjenci ze stymulatorami serca przyjmowani są w: poniedziałki, wtorki, czwartki oraz piątki. Pacjenci z defibrylatorami serca są przyjmowani w środy.
 • Pacjenci są przyjmowani na podstawie skierowań po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu: (58) 349 39 18.

Wyposażenie

Łącznie z Kliniką Poradnia dysponuje nowoczesnym sprzętem umożliwiającym kompleksową diagnostykę chorych (badania echokardiograficzne serca, próby wysiłkowe, 24-godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera, testy pochyleniowe), a także wszelkimi rodzajami programatorów niezbędnych do prowadzenia kontroli nad chorymi z implantowanymi układami stymulującymi oraz kardiowerterami- defibrylatorami serca.