Onkologii i Radioterapii

Działalność Kliniki

Klinika prowadzi leczenie chorych na nowotwory złośliwe przy użyciu promieniowania jonizującego oraz leków przeciwnowotworowych. Należy do grupy ośrodków referencyjnych w dziedzinie radioterapii onkologicznej w Polsce. W skład Kliniki wchodzą dwa oddziały szpitalne i dzienny oddział chemioterapii, pracownia brachyterapii, pracownia teleradioterapii, poradnia onkologiczna oraz od 2005 roku pracownia tomokomputerowa. W ciągu roku otrzymuje tutaj leczenie ponad 5 tysięcy chorych, w tym większość w trybie ambulatoryjnym.

Wyposażenie Kliniki

Klinika dysponuje trzema aparatami megawoltowymi najnowszej generacji wraz z dodatkowymi urządzeniami umożliwiającymi precyzyjny dobór kształtu wiązki promieniowania, komputerowymi systemami planowania leczenia, dwoma symulatorami, a także zintegrowanym systemem zarządzania radioterapią. Najnowocześniejsza aparatura wraz z towarzyszącymi urządzeniami stwarzają nową jakość leczenia nowotworów w północnej Polsce.

  • W kwietniu 2004 roku Klinika Onkologii i Radioterapii, jako pierwsza jednostka kliniczna w Szpitalu otrzymała certyfikat zgodności z normą Zarządzania Jakością ISO 9001:2000. Certyfikat ten, obejmujący leczenie promieniami jonizującymi i cytostatykami, ważny jest do 2007 roku, natomiast istnieje obowiązek corocznego przeprowadzania audytu nadzoru. Zgodnie z tą procedurą, 12 kwietnia 2005 roku audytorzy jednostki certyfikującej przeprowadzili zewnętrzny audyt funkcjonowania systemu. Audyt ten miał również na celu rozszerzenie zakresu istniejącego Systemu Zarządzania Jakością o usługi diagnostyczne w zakresie tomografii komputerowej, które świadczy nowo utworzona Pracownia Wirtualnej Symulacji i Diagnostyki Tomokomputerowej.
  • Wynik audytu potwierdził zgodność Systemu Zarządzania Jakością z normą ISO 9001:2000. Równocześnie rozszerzono zakres systemu o usługi diagnostyczne z użyciem tomografii komputerowej.
  • Certyfikat stanowi dowód najwyższej jakości usług diagnostycznych i terapeutycznych w Klinice Onkologii i Radioterapii.
  • Od 21 maja 2004 Klinika jest członkiem prestiżowej Europejskiej Organizacji Instytutów Onkologicznych (OECI) oraz posiada status afiliowanego ośrodka Europejskiej Organizacji do Badań nad Rakiem (EORTC).
  • Realizowane przez Klinikę badania naukowe dotyczą nowych metod radioterapii i chemioterapii nowotworów oraz onkologii molekularnej. Doniesienia pracowników Kliniki publikowane są w najbardziej prestiżowych czasopismach medycznych o światowym zasięgu. Klinika posiada własne Centrum Badań Klinicznych. Mieści się tu także Data Center Grupy Onkologicznej Krajów Europy Środkowo-Wschodniej (CEEOG).
  • Klinika od wielu lat zajmuje czołowe miejsce w rankingu osiągnięć naukowych jednostek Akademii Medycznej.
  • Klinika prowadzi szkolenie przeddyplomowe studentów medycyny z Polski i zagranicy, pielęgniarstwa, położnictwa, elektroradiologii, fizjoterapii i fizyki medycznej. Wielu lekarzy odbywa tu staże podyplomowe, organizowane są liczne kursy szkoleniowe, konferencje naukowe i sympozja o zasięgu krajowym i zagranicznym. Największą w ostatnim czasie imprezą naukowa organizowaną przez Klinikę była IX Środkowoeuropejska Konferencja na temat Raka Płuca, która odbyła się w Gdańsku w dniach 23-25 września 2004 roku z udziałem około 700 uczestników z całego świata.

Zobacz certyfikaty: