Kliniczne Centrum Kardiologii

O klinice

Klinikę stanowi 28 łóżek, w tym sala intensywnego nadzoru kardiologicznego wyposażona w nowoczesny system monitorowania podstawowych funkcji życiowych oraz EKG, nowoczesna pracownia elektrofizjologii serca z systemem CARTO (jednym z trzech w kraju) do zabiegów ablacji substratu arytmii, sala zabiegowa do implantacji stymulatorów oraz kardiowerterów-defibrylatorów serca. Klinika dysponuje ponadto dobrze wyposażonymi pracowniami diagnostycznymi: echokardiograficzną, prób wysiłkowych i 24- godz. badania ekg metodą Holtera oraz pracownią badań odczynowości układu autonomicznego: omdleń wazowagalnych i wrażliwości baroreceptorów tętniczych. Przy Klinice działa także Poradnia Zaburzeń Rytmu Serca dla chorych z zaburzeniami rytmu serca, w tym z implantowanymi stymulatorami i kardiowerteramidefibrylatorami serca.

Profil Kliniki:

 • nieinwazyjna i inwazyjna diagnostyka zaburzeń rytmu serca oraz omdleń nieznanego pochodzenia (m.in. badania elektrofizjologiczne, ocena odczynowości autonomicznej)
 • ektrostymulacja serca (wszelkie typy stymulatorów, w tym także stymulacja resynchronizująca)
 • implantacje kardiowerterów-defibrylatorów serca
 • ablacja substratu arytmii prądem wysokiej częstotliwości (w tym arytmii komorowych)
 • diagnostyka i terapia choroby wieńcowej oraz innych schorzeń kardiologicznych
 • udział w wieloośrodkowych próbach klinicznych.

Prowadzone projekty badawcze:

 • zastosowanie kardiowertrerów-defibrylatorów serca w prewencji pierwotnej nagłej śmierci sercowej
 • resynchronizująca stymulacja komór u pacjentów z niewydolnością serca leczonych kardiowerterami-defibrylatorami serca
 • leczenie pacjentów z migotaniem przedsionków przy pomocy ablacji serca z zastosowaniem mapingu elektromagnetycznego CARTO
 • ocena wpływu regularnej aktywności fizycznej różnego typu na czynność autonomicznego układu nerwowego.
 • wpływ udrożnienia przewlekle zamkniętej tętnicy wieńcowej na czynność autonomicznego układu nerwowego
 • prewencja pierwotna nagłej śmierci sercowej u pacjentów z genetycznie uwarunkowanymi zaburzeniami rytmu serca
 • anatomiczne uwarunkowania zabiegów elektrofizjologiczno-ablacyjnych w aspekcie arytmii nadkomorowych.