Klinika Psychiatrii Dorosłych

O Klinice

Klinika posiada salę gimnastyczną i możliwości rehabilitacji ruchowej.

KLINIKA ŚWIADCZY ZAKRES USŁUG DLA CHORYCH Z:

  • zaburzeniami nerwicowymi
  • zaburzeniami psychotycznymi
  • zaburzeniami niepsychotycznymi (zaburzenia osobowości, uzależnienia od alkoholu), obejmujacy diagnostykę, leczenie oraz rehabilitację.

Procesy diagnostyczne i lecznicze stosowane w Klinice:

  • Diagnostyka i leczenie lekoopornych postaci zespołów depresyjnych (metody leczenia skojarzeniowego, potencjalizującego, zabiegi elektrowstrząsowe przy użyciu nowoczesnego sprzętu), profilaktyka zaburzeń afektywnych, lekoopornych form schizofrenii.
  • Diagnostyka i leczenie kompleksowe zespołów lękowych, opornych na leczenie oraz współistniejących z chorobami somatycznymi.
  • Psychoterapia grupowa i indywidualna zaburzeń nerwicowych
  • Psychoedukacja pacjentów chorych na schizofrenię i ich rodzin
  • Leczenie ruchem
  • Wielopłaszczyznowa ocena stanu psychicznego, uwzględniająca biologiczne oraz psychologiczne uwarunkowania zaburzeń psychicznych, oparta na nowoczesnych psychiatrycznych narzędziach diagnostycznych, skalach ocen, testach psychologicznych.
  • Wydawanie orzeczeń o stanie zdrowia dla celów sądowych, ubezpieczeniowych etc.

Działalność naukowa

Biologiczne (genetyczne, neuroendokrynne) uwarunkowania zespołów depresyjnych i schizofrenii. Organiczone podłoże zaburzeń nerwicowych. Badanie jakości życia przewlekle chorych. Badania kliniczne oceny leków psychotropowych zgodne ze standardem Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce (Dobra Praktyka Kliniczna).